Strona główna arrow Gminna Biblioteka Publiczna 28.09.2022.  

Unia Europejska    


Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu

z siedzibą w Borkowie Kościelnym

ul. Szkolna 6

09-200 SierpcDyrektor: Małgorzata Jadwiga Cywińska

e-mail: bibliotekaborkowo@wp.pl

telefon: 503-076-734 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu została utworzona na mocy Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym – Uchwałą Rady Gminy Sierpc z dnia 30 kwietna 1992 roku „Z dniem 1 czerwca 1992 roku tworzy się Gminną Bibliotekę Publiczną w Sierpcu z siedzibą w Bledzewie”. Siedzibą Biblioteki Gminnej było Bledzewo a terenem jej działania Gmina Sierpc. Posiadała trzy filie: w Borkowie Kościelnym, Goleszynie i Studzieńcu. Kierownikiem GBP była Pani Krystyna Tomkalska zaś bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawował Wójt Gminy Sierpc, który określał szczegółowy zakres działania, statut i schemat organizacyjny GBP. Biblioteka była jednostką budżetową Gminy Sierpc i prowadziła gospodarkę finansową w ramach przydzielonych środków z budżetu Gminy.

         Od 2006 roku „Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Sierpc i prowadzi działalność w formie samorządowej instytucji kultury”. Zmiany dokonano Uchwałą Rady Gminy Sierpc.

         Od dnia 28 października 2008 roku Kierownikiem GBP jest Małgorzata Jadwiga Cywińska. W związku ze zmianą przepisów od dnia 09.11.2015 r. Małgorzata Jadwiga Cywińska jest Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierpcu z siedzibą w Borkowie Kościelnym.

         Uchwałą Rady Gminy Sierpc z dnia 27 maja 2009 roku dokonano zmiany siedziby GBP w Sierpcu. Z dniem 1 czerwca 2009 roku przeniesiono siedzibę GBP w Sierpcu ze Szkoły Podstawowej w Bledzewie do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Kościelnym.

         Siedzibą biblioteki jest Borkowo Kościelne, a terenem jej działania Gmina Sierpc. Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi trzy filie: w Bledzewie, Goleszynie i Studzieńcu. Bezpośredni nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną w Sierpcu sprawuje Wójt Gminy Sierpc.

     Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

    Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych oraz przepisach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Źródłem finansowania działalności Biblioteki jest dotacja z budżetu Gminy.

          Podstawą gospodarki finansowej GBP w Sierpcu jest roczny plan finansowy.

          Biblioteka Narodowa w Warszawie od wielu lat wspiera Gminną Bibliotekę Publiczną w Sierpcu dotacją na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Publicznych”. W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Biblioteka Narodowa przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Sierpcu na cel:

·        w 2013 roku kwotę - 8.000 zł. przy wkładzie własnym 8.000 zł.

·        w 2014 roku kwotę – 7.050 zł. przy wkładzie własnym 9.000 zł.

·        w 2015 roku kwotę - 8.500 zł. przy wkładzie własnym 10.000 zł.

·        w 2016 roku kwotę - 8.500 zł. przy wkładzie własnym 10.000 zł.

·        w 2017 roku kwotę - 8.500 zł. przy wkładzie własnym 12.000 zł.

·        w 2018 roku kwotę - 9.000 zł. przy wkładzie własnym 12.000 zł.

·        w 2019 roku kwotę - 14.000 zł. przy wkładzie własnym 14.000 zł.

·        w 2020 roku kwotę - 14.000 zł. przy wkładzie własnym 14.000 zł.

 

W 2021 roku Biblioteka Narodowa na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa przekazała kwotę 3.231,00 zł, przy wkładzie własnym 6.100,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu z siedzibą w Borkowie Kościelnym umieszcza w zakupionych książkach klauzulę „Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” zaś w 2021 r. „Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

       Współpracujemy z Bibliotekami z Powiatu Sierpeckiego, Szkołami i Przedszkolem oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy Sierpc.

     Pracownicy pomagają młodym ludziom oswoić się ze sposobem korzystania z bibliotek. W działalności bibliotek organizowane są różne formy pracy z czytelnikiem mające na celu przybliżenie uczniów do biblioteki i czytelnictwa: lekcje biblioteczne, wycieczki, konkursy, rozmowy o książkach i dyskusje.

    Zbiory do bibliotek gromadzone są odpowiednio do potrzeb i zainteresowań czytelników. Pracownicy bibliotek starają się aby były one aktualne i kompletne.

         Biblioteki Gminy Sierpc przyjmują dary i depozyty oraz książki oddane w zamian za zgubione i zniszczone pozycje. W 2021 r. GBP w Sierpcu otrzymała w darze od ofiarodawców 172 wol. na wartość 1955,00 zł. Bieżącą szacunkową wartość nabycia ustalono na podstawie wyceny opracowanej komisyjnie i zatwierdzonej przez Dyrektora GBP.

   Biblioteka gromadzi księgozbiór poprzez bezpośredni zakup w hurtowniach, księgarniach oraz od akwizytorów w miarę posiadanych środków, systematycznie w ciągu roku. Dla bibliotek Gminy Sierpc najważniejszym produktem oferowanym użytkownikom przez bibliotekę pozostaje książka papierowa, a podstawową wartością – przestrzeń dla ludzi.

    GBP w Sierpcu od lat utrzymuje bardzo dobre wyniki czytelnictwa. Wysokie czytelnictwo jest przede wszystkim wynikiem systematycznego dopływu nowości książkowych. Duży wpływ ma również porozumienie ze szkołami Gminy Sierpc, gdzie nie ma bibliotek szkolnych a biblioteki publiczne zapewniają możliwość korzystania z biblioteki.

         W 2019 roku biblioteka wraz ze szkołami i przedszkolem dołączyła się do Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”, by pomóc pobić rekord w liczbie osób czytających w jednym czasie oraz rozbudzić w dzieciach chęć sięgania po książkę jako źródła rozrywki, wiedzy i przygód. Podczas akcji Dyrektor GBP nagrodziła dyplomem i książkami tych uczniów, którzy przeczytali w danej klasie ich największą ilość. W filiach nagrody za wzorowe czytelnictwo wręczono w innym terminie. Czytano w ogrodowej altanie i przyszkolnym ogrodzie, na boisku szkolnym, placu zabaw. Akcja pokazała, że każda chwila, czas i miejsce są odpowiednie ku temu, żeby czytać i przenieść się w świat bohaterów książek a tym samym upiększyć swoją rzeczywistość. Tym razem nie biblioteka, nie klasa, nie dom, ale przyroda stworzyła doskonałe warunki ku temu.

W maju 2021roku Biblioteka w Borkowie Kościelnym złożyła do Biblioteki Narodowej w Warszawie deklarację przystąpienia do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica i od czerwca biblioteka udostępnia terminal z dostępem do systemu wypożyczeń międzybibliotecznych Academica. Usługa jest nieodpłatna.

         Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec 2021 r. liczył 37.585 woluminów o wartości 316.563,27 zł. 

         Profil działalności biblioteki jest najbardziej dostosowany do jak największej liczby użytkowników, czyli dzieci i młodzieży, lecz także w pełni zaspakaja potrzeby ogółu społeczeństwa czyli również osób dorosłych.

         Do wypożyczania dostępnych jest 6 tytułów prasowych czasopism bieżących: Świerszczyk, Victor Junior-Dwutygodnik Edukacyjny dla uczniów klas 4, 5 i 6, Poradnik Domowy, Bibliotekarz i Poradnik Bibliotekarza, Mazowsze serce Polski czasopismo bezpłatne przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego oraz inne nie skompletowane takie jak: Strażak, Strażak Mazowiecki, Kronika Mazowiecka, Hospicjum, Scooby-Doo!. Czasopisma można oglądać na miejscu jak i wypożyczać do domu. W bibliotece w Borkowie Kościelnym jest dostępne pismo samorządowe EKSTRA SIERPC i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Czasopismo jest bezpłatne i stanowi źródło różnorodnych informacji o życiu lokalnym mieszkańców Gminy.

         Opracowywanie zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sierpcu z/s w Borkowie Kościelnym i filiach odbywa się za pośrednictwem Programu Komputerowego Mateusz ver.6.4.4B i klasyfikuje się na podstawie Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej UDC-P058.

         Książki są oklejane w folię samoprzylepną do książek a na grzbietach naklejana jest sygnatura taka jak w Systemie Bibliotecznym Mateusz.

         Lokale bibliotek są własnością Gminy Sierpc. Żaden z obiektów bibliotecznych nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie biblioteki prowadzą działalność w lokalach usytuowanych w budynkach z innymi instytucjami. Biblioteki Gminy Sierpc znajdują się w centralnych miejscach wsi i są ogólnodostępne dla wszystkich czytelników.

         Godziny otwarcia bibliotek są dostosowane do wszystkich grup czytelniczych. Przy ich ustalaniu wzięto pod uwagę oczekiwania społeczności lokalnej. Odwiedzający biblioteki mogą skorzystać z ich usług zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu z/s w Borkowie Kościelnym

 

Godziny pracy

 

Dnia pracy

Biblioteka

Borkowo

Kościelne

Filia

Bledzewo

Filia

Goleszyn

Filia

Studzieniec

Poniedziałek

Dzień

wewnętrzny

800 - 1400

900 - 1500

800 - 1600

Wtorek

1000 – 1700

1100 - 1700

1100 - 1700

900 - 1700

Środa

800 - 1500

800 - 1400

900 - 1500

800 - 1600

Czwartek

800 - 1400

800 - 1400

900 - 1500

800 - 1600

Piątek

800 - 1400

800 - 1400

900 - 1500

800 - 1600

 Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 roku podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania w 2022 roku w ramach K.I.1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, aby otrzymały dofinansowanie muszą spełnić wymóg otwarcia dla czytelnika ¼ sobót przez przynajmniej 4 godziny, czyli 13 sobót w ciągu całego roku.

Otwarcie w soboty jest podyktowane potrzebami i oczekiwaniami głównie czytelników aktywnych zawodowo, tak aby mogli skorzystać z zasobów biblioteki w 2022 roku.

         W związku z w/w uchwałą Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu z/s w Borkowie Kościelnym wraz z filiami będzie czynna w następujące soboty:

 

Dni pracy

Biblioteka

Borkowo

Kościelne

 900 - 1400

Filia

Bledzewo

 

900 - 1300

Filia

Goleszyn

 

900 - 1300

Filia

Studzieniec

 

900 - 1400

 

 

Sobota

19.02.2022

02.04.2022

04.06.2022

01.10.2022

26.02.2022

30.04.2022

25.06.2022

 

05.03.2022

07.05.2022

03.09.2022

 

26.03.2022

28.05.2022

24.09.2022

 

Biblioteka pracująca w sobotę będzie zamknięta w poniedziałek.Rys historyczny bibliotek Gminy Sierpc

Biblioteka w Borkowie Kościelnym – ul. Szkolna 6, 09-200 Sierpc

        

Biblioteka w Borkowie Kościelnym jest najmłodszą z bibliotek. Powstała 1 czerwca 1992 roku. Organizatorem była wówczas Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu. Księgozbiór został przeniesiony z Borkowa Wielkiego.


Biblioteka mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Kościelnym. Od dnia 1 czerwca 2009 roku jest Gminną Biblioteką Publiczną, która prowadzi trzy filie: w Bledzewie, Goleszynie i Studzieńcu.

W 1992r. księgozbiór liczył 3288 książek a na koniec 2021r. 10176 woluminów. Czytelników w 1992r. było 293, a na koniec 2021r. - 342. W 1992r. wypożyczenia liczyły 7.172 wol. a na koniec 2021r. – 3018 wol.

W 2021 roku Biblioteka w Borkowie Kościelnym obsługiwała uczniów i osoby dorosłe z następujących terenów:

· Borkowo Kościelne – 100 osób;

· Borkowo Wielkie – 55 osób;

· Białe Błoto – 29 osób;

· Sierpc – 29 osób;

· Studzieniec – 25 osób;

· Kisielewo – 21 osób;

· Wilczogóra – 15 osób

· Dąbrówki – 10 osób;

· Mieszaki – 7 osób;

· Sułocin Tow. – 7 osób;

· Śniedzanowo – 6 osób;

· Mieszczk – 4 osoby;

· Rydzewo – 4 osoby;

· Kwaśno – 3 osoby;

· Miłobędzyn – 3 osoby;

· Szczepanki – 3 osoby;

· Grodkowo Zawisze – 3 osoby;

· Zawidz – 2 osoby;

· Dziembakowo – 2 osoby;

oraz pojedyncze osoby z miejscowości: Bielsk, Kępa, Dobaczewo, Karolewo, Warzyn Kmiecy, Mościska, Stare Piastowo, Piaski, Sudragi, Gorzewo, Gozdy, Komorowo, Białyszewo, Rachocin.

 

         Bibliotekę prowadzi Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierpcu – Małgorzata Jadwiga Cywińska.

 

Biblioteka w Bledzewie Bledzewo 11, 09-200 Sierpc

 

         W roku 1965 powstała biblioteka w miejscowości Piastowo, gdzie mieścił się Dom Dziecka. Była to niewielka biblioteka licząca 800 książek. Po 3 latach księgozbiór przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Bledzewie. Bibliotekę poprowadził ówczesny dyrektor szkoły Józef Słabkowski.

         17 maja 1968 r. paliła się wieś – również szkoła i biblioteka. Spłonęło ok. 2.000 książek. Pozostałe, ocalone przeniesiono do prywatnego mieszkania.

W 1980 r. biblioteka została przeniesiona do szkoły – niestety przez 2 lata była nieczynna z przyczyn bliżej nieokreślonych.

Działalność wznowiła 1 lutego 1982 r., a w lipcu została przeniesiona do nowo wybudowanej remizy strażackiej. Biblioteka podlegała wówczas pod Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Sierpcu.

         W czerwcu 1992 r. Uchwałą Rady Gminy Sierpc została utworzona Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Bledzewie. Kierownikiem wyłonionym w drodze konkursu została Krystyna Tomkalska, która pracowała do dnia 28.10.2008 roku.


         1 lipca 2000 r. biblioteka została przeniesiona z remizy do szkoły podstawowej. Warunki lokalowe są bardzo dobre. Od 1 czerwca 2009 roku jest filią Gminnej Biblioteki w Borkowie Kościelnym. Na koniec 2021 r. księgozbiór biblioteki liczył 9061 woluminów, zarejestrowanych było 121 czytelników, wypożyczono – 1766 książek. Obecnie bibliotekę prowadzi Katarzyna Kumosińska.


Biblioteka w Goleszynie Białyszewo, ul. Medyczna 1., 09-200 Sierpc

         Biblioteka w Goleszynie powstała w 1948 r. jako biblioteka gminna i mieściła się w budynku szkoły podstawowej. W 1951r. w czasie pożaru spaliła się część księgozbioru. Bibliotekę przeniesiono do Domu Katolika (obecna plebania). Po wybudowaniu budynku dla gminy w 1960 roku (po wojnie Goleszyn był gminą) i oddaniu go do użytku biblioteka znalazła w nim lokum.


         Pod koniec lat 60-tych zbiory przeniesiono do przybudówki mieszczącej się przy szkole podstawowej, w której biblioteka funkcjonowała do 1992r. – zmieniono lokal i księgozbiór przeniesiono do budynku Gminnej Spółdzielni. Latem 2004r. biblioteka znalazła pomieszczenie przy remizie strażackiej nieopodal szkoły podstawowej. W 2013r. bibliotekę przeniesiono do budynku, który jest własnością Gminy Sierpc, obok szkoły podstawowej. W latach 60-tych biblioteka w Goleszynie posiadała 2 filie: w Studzieńcu i Bledzewie. W drugiej połowie lat 80-tych połączono Gminę Sierpc z Urzędem Miasta, biblioteka przestała być gminną i podlegała pod Miejsko-Gminną Bibliotekę w Sierpcu.

         W 1991r. nastąpiło rozdzielenie gminy Sierpc i miasta, rozdzieliły się urzędy i biblioteki. W 1992r. biblioteka stała się filią Gminnej Biblioteki w Bledzewie, a od 1 czerwca 2009 r. jest filią Gminnej Biblioteki w Borkowie Kościelnym.

         Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej w 1948r. opiewa na 344 woluminy, pod koniec 1951 r. biblioteka liczyła już 1.500 pozycji. Na koniec 2013 r. było 10.401 książek, 275 czytelników i 3882 wypożyczenia rocznie. W 2021r. biblioteka posiadała 10.920 książek, zarejestrowanych 237 czytelników, wypożyczono 2803 książki. Bibliotekę prowadzi Ewa Bartochowska.

 

Biblioteka w Studzieńcu – Studzieniec 27, 09-200 Sierpc

         Biblioteka Publiczna w Studzieńcu powstała w 1950r. jako Biblioteka Publiczna Gminy Borkowo. Księgozbiór liczył 2.311 książek. W styczniu 1955r. biblioteka nosiła nazwę Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Posiadała wówczas 16 punktów bibliotecznych. Corocznie zmieniał się stan inwentarza, zmieniali się pracownicy. 1 września 1988r. bibliotekę przejęła Barbara Krajenta ze stanem inwentarza 5.850 książek.

         Na koniec 2013r. stan księgozbioru liczył 6.571 książek, zarejestrowanych 130 czytelników i 3.888 wypożyczeń, a w 2021r. księgozbiór liczył 7.428 książek, zarejestrowanych było 137 czytelników i 3.562 wypożyczenia.

 

Udostępnienia zbiorów

         Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2021r. liczyła łącznie 37.585 książek. Przybyło ogółem w ciągu roku 635 wol. Ze środków organizatora 335, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 128 wol., inne środki (dary) – 172.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców w 2018r. wynosiła – 15,45 a w 2019r. była większa – 18,37.

         W 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu liczyła 837 czytelników, co stanowiło 12,07 na 100 mieszkańców. Ogólna liczba wypożyczeń wynosiła 11.149 książek, co stanowi 160,83 książek na 100 mieszkańców.

 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności