Strona główna arrow Gminna Biblioteka Publiczna 25.10.2021.  

Unia Europejska    


Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Bibliteka Publiczna w Sierpcu

z siedzibą w Borkowie Kościelnym

ul. Szkolna 6

09-200 SierpcDyrektor: Małgorzata Jadwiga Cywińska

e-mail: bibliotekaborkowo@wp.pl

telefon: 503-076-734      Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu została utworzona na mocy Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - Uchwałą Rady Gminy Sierpc z dnia 30 kwietnia 1992 roku „Z dniem 1 czerwca 1992 roku tworzy się Gminną Bibliotekę Publiczną w Sierpcu z siedzibą w Bledzewie”. Siedzibą Biblioteki Gminnej było Bledzewo a terenem jej działania Gmina Sierpc. Posiadała trzy filie: w Borkowie Kościelnym, Goleszynie i Studzieńcu. Kierownikiem GBP była Pani Krystyna Tomkalska zaś bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawował Wójt Gminy Sierpc, który określał szczegółowy zakres działania, statut i schemat organizacyjny GBP. Biblioteka była jednostką budżetową Gminy Sierpc i prowadziła gospodarkę finansową w ramach przydzielonych środków z budżetu Gminy.

      Od 2006 roku „Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Sierpc i prowadzi działalność w formie samorządowej instytucji kultury”. Zmiany dokonano Uchwałą Rady Gminy Sierpc.

      Od dnia 28.10.2008 roku Kierownikiem GBP jest Małgorzata Jadwiga Cywińska.

Uchwałą Rady Gminy Sierpc z dnia 27 maja 2009 roku dokonano zmiany siedziby GBP w Sierpcu. Z dniem 1 czerwca 2009 roku przeniesiono siedzibę GBP w Sierpcu ze Szkoły Podstawowej w Bledzewie do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Kościelnym.

      Siedzibą biblioteki jest Borkowo Kościelne, a terenem jej działania Gmina Sierpc. Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi trzy filie: w Bledzewie, Goleszynie i Studzieńcu. Bezpośredni nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną w Sierpcu sprawuje Wójt Gminy Sierpc.

      Biblioteka Narodowa w Warszawie od wielu lat wspiera Gminną Bibliotekę Publiczną w Sierpcu dotacją na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. W 2013 roku w ramach tego Programu BN przekazała GBP na ten cel kwotę 8.000 zł.

      Współpracujemy również z Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, Bibliotekami z Powiatu Sierpeckiego oraz Szkołami i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy Sierpc.

      Podstawą gospodarki finansowej GBP jest roczny plan finansowy. Biblioteki Gminy Sierpc znajdują się centralnych miejscach wsi i są ogólnodostępne dla wszystkich czytelników.

      Bibliotekarki pomagają młodym ludziom oswoić się ze sposobem korzystania z bibliotek. W działalności bibliotek organizowane są różne formy pracy z czytelnikiem mające na celu przybliżenie uczniów do biblioteki i czytelnictwa: lekcje biblioteczne, wycieczki, konkursy, rozmowy o książkach i dyskusje.

      Zbiory do bibliotek gromadzone są odpowiednio do potrzeb i zainteresowań czytelników. Pracownicy bibliotek starają się aby były one aktualne i kompletne.

      W 2013 r. GBP w Sierpcu otrzymała w darze od ofiarodawców 27 wol. na wartość 263,80zł. Bieżącą szacunkową wartość nabycia ustalono na podstawie wyceny opracowanej komisyjnie i zatwierdzonej przez Kierownika GBP.

      Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec 2013r. liczył 33.294 woluminy o wartości 151.449,06 zł.

      Do wypożyczania dostępne są 4 tytuły prasowe czasopism bieżących : Świerszczyk, Poradnik Domowy i Poradnik Bibliotekarza, Kronika Mazowiecka przekazywana z Urzędu Marszałkowskiego oraz inne nie skompletowane takie jak:

Strażak, Tygodnik Płocki, Strażak Mazowiecki, Gazeta Wyborcza, Gazeta Podatkowa, Bibliotekarz, Scooby-Doo!.Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu z/s w Borkowie Kościelnym

Godziny pracy


Dni pracy

Borkowo Kościelne

Filia Bledzewo

Filia Goleszyn

Filia Studzieniec

Poniedziałek

Dzień wewnętrzny

900 – 1500

-

1000 – 1600

Wtorek

1000 – 1700

-

1100 – 1700

1100 – 1700

Środa

900 – 1500

-

900 – 1500

1000 – 1600

Czwartek

800 – 1400

900 – 1500

-

800 – 1400

Piątek

800 – 1400

-

900 – 1500

800 – 1400


 

Rys historyczny bibliotek Gminy Sierpc

Biblioteka w Borkowie Kościelnym - ul. Szkolna 6, 09-200 Sierpc

      Biblioteka w Borkowie Kościelnym jest najmłodszą z bibliotek. Powstała 1 czerwca 1992 r. Organizatorem była wówczas Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu. Księgozbiór został przeniesiony z Borkowa Wielkiego.
      Biblioteka mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Kościelnym. Od dnia 1 czerwca 2009 roku jest Gminną Biblioteką Publiczną, która prowadzi trzy filie: w Bledzewie, Goleszynie i Studzieńcu. W 1992r. księgozbiór liczył 3.288 książek a na koniec 2013r. -7.290 woluminów. Czytelników było 293, a na koniec 2013r. - 456 woluminów, wypożyczenia liczyły 7.172 książki- na koniec 2013r. Biblioteka obsługuje uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz osoby dorosłe z następujących terenów: Białe- Błoto, Borkowo Kościelne, Borkowo Wielkie, Dąbrówki, Goleszyn, Gorzewo, Gozdy, Grodkowo Zawisze, Karolewo, Kisielewo, Komorowo, Kwaśno, Maluszyn, Mieszaki, Mieszczk, Osówka, Pawłowo, Podwierzbie, Rachocin, Rydzewo, Studzieniec, Sudragi, Sułocin, Śniedzanowo, Wernerowo, Wilczogóra, Żochowo oraz miasto Sierpc.
      Bibliotekę prowadzi
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierpcu -Małgorzata Jadwiga Cywińska.Biblioteka w Bledzewie - Bledzewo 11, 09-200 Sierpc

      W roku 1965 powstała biblioteka w miejscowości Piastowo, gdzie mieścił się Dom Dziecka. Była to niewielka biblioteka licząca 800 książek. Po 3 latach księgozbiór przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Bledzewie. Bibliotekę poprowadził ówczesny dyrektor szkoły Józef Słabkowski.

      17 maja 1968 r. paliła się wieś - również szkoła i biblioteka. Spłonęło ok. 2.000 książek. Pozostałe, ocalone, przeniesiono do prywatnego mieszkania.

      W 1980 r. biblioteka została przeniesiona do szkoły - niestety przez 2 lata była nieczynna z przyczyn bliżej nieokreślonych.

      Działalność wznowiła 1 lutego 1982 r., a w lipcu została przeniesiona do nowo wybudowanej remizy strażackiej. Biblioteka podlegała wówczas pod Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Sierpcu.

      W czerwcu 1992 r. Uchwałą Rady Gminy Sierpc została utworzona Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Bledzewie. Kierownikiem wyłonionym w drodze konkursu została Krystyna Tomkalska, która pracowała do dnia 28.10.2008 roku.

      1 lipca 2000r. biblioteka została przeniesiona z remizy do szkoły podstawowej. Warunki lokalowe są bardzo dobre. Od 1 czerwca 2009 roku jest filią Biblioteki Gminnej w Borkowie Kościelnym. Biblioteka posiada 9.032 woluminy, zarejestrowanych 147 czytelników, wypożyczyła w 2013r. - 2.592 książki.Biblioteka w Goleszynie - Białyszewo, ul. Medyczna 1., 09-200 Sierpc

      Biblioteka w Goleszynie powstała w 1948 r. jako biblioteka gminna i mieściła się w budynku szkoły podstawowej. W 1951r. w czasie pożaru spaliła się część księgozbioru. Bibliotekę przeniesiono do Domu Katolika (obecna plebania).
Po wybudowaniu budynku dla gminy w 1960 roku (po wojnie Goleszyn był gminą) i oddaniu go do użytku biblioteka znalazła w nim lokum.

      Pod koniec lat 60-tych zbiory przeniesiono do przybudówki mieszczącej się przy szkole podstawowej, w której biblioteka funkcjonowała do 1992r. - zmieniono lokal i księgozbiór przeniesiono do budynku Gminnej Spółdzielni. Latem 2004r. biblioteka znalazła pomieszczenie przy remizie strażackiej nieopodal szkoły podstawowej. W 2013r. bibliotekę przeniesiono do budynku, który jest własnością Gminy Sierpc, obok szkoły podstawowej. Bibliotekę prowadzi Ewa Bartochowska.
W latach 60-tych biblioteka w Goleszynie posiadała 2 filie: w Studzieńcu i Bledzewie. W drugiej połowie lat 80-tych połączono Gminę Sierpc z Urzędem Miasta, biblioteka przestała być gminną i podlegała pod Miejsko-Gminną Bibliotekę w Sierpcu.
      W 1991r. nastąpiło rozdzielenie gminy Sierpc i miasta, rodzieliły się urzędy i biblioteki. W 1992r. biblioteka stała się filią Biblioteki Gminnej w Bledzewie, a od 1 czerwca 2009 roku jest filią Biblioteki Gminnej w Borkowie Kościelnym.
      Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej w 1948r. opiewa na 344 woluminy, pod koniec 1951r. biblioteka liczyła już 1.500 pozycji. Na koniec 2013r. było 10.401 książek, 275 czytelników i 3.882 wypożyczenia rocznie.Biblioteka w Studzieńcu – Studzieniec 27, 09-200 Sierpc

      Biblioteka Publiczna w Studzieńcu powstała w 1950r. jako biblioteka publiczna Gminy Borkowo. Księgozbiór liczył 2.311 woluminów. W styczniu 1955r. biblioteka nosiła nazwę Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Posiadała wówczas 16 punktów bibliotecznych. Corocznie zmieniał się stan inwentarza, zmieniali się pracownicy.
1 września 1988r. bibliotekę przejęła Barbara Krajenta ze stanem inwentarza 5.850 książek.

      Na koniec 2013 r. stan księgozbioru liczył 6.571 książek, zarejestrowanych 130 czytelników i 3.888 wypożyczeń.Udostępnianie zbiorów

      Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2013r. liczyła łącznie 33.294 książki. Przybyło ogółem w roku 1.111 książek. Ze środków organizatora 535, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 549, od osób prywatnych 27. Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców w 2012r. wynosił - 11,95, a w 2013r. był większy - 15,34.

Liczba zakupionych książek dla dzieci i młodzieży na 1 czytelnika dziecięcego i młodzieżowego w 2012r. - 0,70 a w 2013r. - 1,06.

     W czytelnictwie utrzymuje się stała tendencja. W 2013r. Biblioteka Gminna liczyła 1.008 czytelników, co stanowiło 14,27 na 100 mieszkańców. Ogólna liczba wypożyczeń wynosiła 17.534 książek, co stanowi 248,18 książek na 100 mieszkańców.

 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie