Strona główna 28.09.2020.  

Unia Europejska    


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 65 z późn. zm.) oraz na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490)

WÓJT GMINY SIERPC OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Sierpc, położonej w obrębie geodezyjnym Goleszyn, gmina Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 146/1 objętej księgą wieczystą PL 1E/00011925/4

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości i jej opis

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sierpc

 

Cena wywoławcza

[zł]

 

 

Wadium

[zł]

 

Termin i miejsce przetargu

Goleszyn

Obręb geodezyjny: 0012 - Goleszyn

Numer w ewidencji gruntów: 146/1

Numer księgi wieczystej:

PL1E/00011925/4

Powierzchnia działki wynosi 0,5700 ha, którą stanowią: grunty orne (R IVa) - 0,5600 ha i

grunty pod rowami (W-R IVa) - 0,0100 ha

Nieruchomość ma kształt nieregularny. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna.

Działka posiada dojazd od drogi wojewódzkiej              (dz. nr 202)

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 146/1, położona jest w południowej części miejscowości Goleszyn przy drodze wojewódzkiej nr 560. W sąsiedztwie znajdują się dwie pojedyncze zabudowy zagrodowe. Aktualnie grunt jest użytkowany rolniczo. Powierzchnia działki wynosi 0,5700 ha i stanowią ją: grunty orne (RIVa) - 0,5600 ha i grunty pod rowami (W-RIVa) - 0,0100 ha.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Działka znajduje się na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej o korzystnych warunkach agroekologicznych, preferowane do intensyfikacji produkcji rolnej.

Nieruchomość nie leży w obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

 

25 000,00

(dwadzieścia pięć tysięcy złotych 0/100)

10%

ceny wywoławczej

tj. 2 500,00 zł

(dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Termin przetargu:

15 października 2020 roku

o godz. 10.00

Miejsce:

Urząd Gminy w Sierpcu

ul. B. Floriana 4,

09-200 Sierpc

pok. 3 (sala posiedzeń)

 

 

 

 

 

Warunki udziału w przetargu:

 

1.      Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. Jeżeli do przetargu przystępuje małżeństwo (nieruchomość objęta przetargiem w przypadku pozytywnego jego rozstrzygnięcia weszłaby w skład wspólności majątkowej małżeńskiej) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

2.      W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w kwocie 2 500,00 zł do dnia 08 października 2020 roku na następujący rachunek bankowy: 52 9015 0001 2005 0000 0521 0012 Bank Spółdzielczy w Starej Białej Oddział w Sierpcu z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 146/1 obręb Goleszyn". Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 08 października 2020 roku środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Sierpc.

3.      Przystępujący do przetargu powinien zgłosić uczestnictwo w przetargu  poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Urzędzie Gminy w Sierpcu o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu.

4.      Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu jest znany stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

5.      Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Minimalne postąpienie - 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych).

6.      W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne nabycia nieruchomości na rzecz Gminy. 

7.      Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8.      Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

9.      Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu.

10.  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. Poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

11.  Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność na nabycie nieruchomości, płatna jest jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy Sierpc najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej.

12.  Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych przez Wójta Gminy lub nie dokona w terminie wpłaty należności za nabycie nieruchomości, Gmina Sierpc jako organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14.  Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości (koszty umowy notarialnej, wpisów w księdze wieczystej oraz sądowe, których wysokość określi notariusz) ponosi Nabywca nieruchomości.

15.  Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

16.  W niniejszym postępowaniu przetargowym stosowane są przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490).

17.  Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 2278).

18.  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2020 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Sierpc ul. Biskupa Floriana 4, pokój nr 3 (sala posiedzeń).

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. 110) lub pod nr telefonu 24/ 275-57-01 wew. 24.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 

baner_na_stron_urzdu_gminy_250x250.jpg

 


gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie