Strona główna 12.04.2021.  

Unia Europejska    


Zakres spraw - Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnyc

Samodzielne stanowisko

ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych


ZAKRES SPRAW:


· Przygotowywanie dokumentacji w sprawie pozyskania przez Gminę dotacji, kredytów, pożyczek i innych środków pomocowych służących dofinansowaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej i spraw obronnych

· Prowadzenie i aktualizacja dokumantacji Akcji Kurierskiej

· Kierownik Kancelarii Tajnej

Zarządzanie kryzysowe:

· opracowywanie szczegółowego planu reagowania kryzysowego Gminy
· wpółpraca z innymi organami i służbami prowadzącymi akcje obrony przed klęskami żywiołowymi oraz zwalczania skutków katastrof, awarii i skażeń
· przygotowywanie planów i organizacja akcji ewakuacji i przyjęcia ludności
· prowadzenie szkolenia Zespołu Reagowania Kryzysowego i kontrola przygotowania gminnych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy
· nadzór nad systemem powszechnego ostrzegania i alarmowania
· nakładanie obowiązkowych świadczeń osobistych i rzeczowych

Obrona cywilna:

· tworzenie formacji obrony cywilnej i wyznaczanie ich komendantów
· wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy
· nakładanie na mieszkańców obowiązków w zakresie samoobrony
· planowanie operacyjne Obrony Cywilnej
· tworzenie i nadzór nad formacjami OC na potrzeby gminy i w zakładach pracy
· gospodarka sprzętem OC


Sprawy obronne:

· przygotowywanie ludności i mienia na wypadek zagrożenia i wojny,
· organizacja i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych i poborowych oraz poboru
· współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi
· organizacja kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych
· zadania mobilizacyjne na rzecz sił zbrojnych,
· określanie zadań obronnych gminnych jednostek organizacyjnych
· organizacja stałego dyżuru
· realizowanie zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
· organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego,
· nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności

 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
spis_2021_baner-1.jpg


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie