Strona główna 15.08.2022.  

Unia Europejska    


Zakres spraw - Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnyc

Samodzielne stanowisko

ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych


ZAKRES SPRAW:


· Przygotowywanie dokumentacji w sprawie pozyskania przez Gminę dotacji, kredytów, pożyczek i innych środków pomocowych służących dofinansowaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej i spraw obronnych

· Prowadzenie i aktualizacja dokumantacji Akcji Kurierskiej

· Kierownik Kancelarii Tajnej

Zarządzanie kryzysowe:

· opracowywanie szczegółowego planu reagowania kryzysowego Gminy
· wpółpraca z innymi organami i służbami prowadzącymi akcje obrony przed klęskami żywiołowymi oraz zwalczania skutków katastrof, awarii i skażeń
· przygotowywanie planów i organizacja akcji ewakuacji i przyjęcia ludności
· prowadzenie szkolenia Zespołu Reagowania Kryzysowego i kontrola przygotowania gminnych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy
· nadzór nad systemem powszechnego ostrzegania i alarmowania
· nakładanie obowiązkowych świadczeń osobistych i rzeczowych

Obrona cywilna:

· tworzenie formacji obrony cywilnej i wyznaczanie ich komendantów
· wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy
· nakładanie na mieszkańców obowiązków w zakresie samoobrony
· planowanie operacyjne Obrony Cywilnej
· tworzenie i nadzór nad formacjami OC na potrzeby gminy i w zakładach pracy
· gospodarka sprzętem OC


Sprawy obronne:

· przygotowywanie ludności i mienia na wypadek zagrożenia i wojny,
· organizacja i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych i poborowych oraz poboru
· współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi
· organizacja kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych
· zadania mobilizacyjne na rzecz sił zbrojnych,
· określanie zadań obronnych gminnych jednostek organizacyjnych
· organizacja stałego dyżuru
· realizowanie zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
· organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego,
· nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności

 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 


Transmisja obrad Rady Gminy Serpc

   


Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie