Strona główna arrow Aktualności arrow III PRZETARG USTNY OGRANICZONY 20.02.2019.  

Unia Europejska    


III PRZETARG USTNY OGRANICZONY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust.2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490) Wójt Gminy Sierpc ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sierpc, położonej w obrębie geodezyjnym Piastowo, gmina Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości i jej opis

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sierpc

 

Cena wywoławcza [zł]

 

 

Wadium [zł]

 

Termin i miejsce przetargu

Piastowo

Obręb geodezyjny: 0026 - Piastowo

Numer w ewidencji gruntów: 77

Numer księgi wieczystej:

PL1E/00017616/7

Powierzchnia działki wynosi 2,2900 ha, którą stanowią: grunty orne (RIVa) - 1,4000 ha i grunty orne (RIVb) - 0,8900 ha

Nieruchomość ma kształt prostokąta.

Działka posiada dojazd od gminnej drogi publicznej (dz. nr 103)

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 77, położona jest w zachodniej części wsi Piastowo bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 541. W sąsiedztwie znajduje się pojedyncza zabudowa zagrodowa. Aktualnie grunt jest użytkowany rolniczo. Powierzchnia działki wynosi 2,2900 ha i stanowią ją: grunty orne (RIVa) - 1,4000 ha i grunty orne (RIVb) - 0,8900 ha.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Działka znajduje się na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej o korzystnych warunkach agroekologicznych, preferowane do intensyfikacji produkcji rolnej.

Nieruchomość nie leży w obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

 

100 000,00 zł

(sto tysięcy złotych)

10%

ceny wywoławczej

tj. 10 000,00 zł

(dziesięć tysięcy złotych)

Termin przetargu:

27 lipca 2018 roku

o godz. 1000

Miejsce:

Urząd Gminy w Sierpcu

ul. B. Floriana 4,

09-200 Sierpc

pok. 3 (sala posiedzeń)

 

 


Uzasadnienie wyboru przetargu:

Działka o nr ewidencyjnym 77 stanowi grunt rolny. W związku z wejściem nowelizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 2196 ze zm.) nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej w rozumieniu w/w ustawy może być wyłącznie rolnik indywidualny spełniający warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

Warunki udziału w przetargu:

  1 .W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2196 ze zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem aktualne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia w/w nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy

      2. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. Jeżeli do przetargu przystępuje małżeństwo (nieruchomość objęta przetargiem w przypadku pozytywnego jego rozstrzygnięcia weszłaby w skład wspólności majątkowej małżeńskiej) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

        3. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w kwocie 10 000,00 zł do dnia 20 lipca 2018 roku na konto - zabezpieczenia gwarancyjne Gmina  Sierpc nr 85 1240 5703 1111 0010 6738 1198 Bank Pekao SA I O w Sierpcu z dopiskiem: „Przetarg na działkę nr 77 obręb Piastowo". Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 20 lipca 2018 roku środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy.

        4. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 20 lipca 2018 roku. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy w Sierpcu w formie pisemnej załączając dokumenty wymienione w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 7).

      5. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu jest znany stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

6. Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i poda do publicznej wiadomości w dniu 25 lipca 2018 roku listę osób zakwalifikowanych do w/w przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Urzędu Gminy w Sierpcu na tablicy ogłosze 

        7. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Postąpienie minimum - 1 000,00 zł (tysiąc złotych).

  8. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.

 9.  Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w terminie podanym przez Urzą

           10 . Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

     11. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu.

12. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 1221 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 13. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność na nabycie nieruchomości, płatna jest jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy Sierpc najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej.

        14. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

       15. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych przez Wójta Gminy lub nie dokona w terminie wpłaty należności za nabycie nieruchomości, Gmina Sierpc jako organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

       16. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości (koszty umowy notarialnej, wpisów w księdze wieczystej oraz sądowe, których wysokość określi notariusz) ponosi Nabywca nieruchomości.

     17. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

18. W postępowaniu przetargowym stosowane są przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490).

19. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz.2278).

 20. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26 października 2017 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbył się w dniu 25 stycznia 2018 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Sierpc ul. Biskupa Floriana 4, pokój nr 3 (sala posiedzeń).

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. 110) lub pod nr telefonu 24/ 275-57-01 wew. 24.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4 od dnia 18.06.2018r.

Ponadto, informację o ogłoszeniu podano do publicznej wiadomości poprzez przesłanie do sołtysa wsi Piastowo (z uwagi na miejsce położenia nieruchomości objętej przetargiem) oraz zamieszczono w dniu  18.06.2018 r. na stronie internetowej Gminy Sierpc www.gmina.sierpc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugsierpc.bipgmina.pl.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


 

 

Odpady komunalne

   
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg