Strona główna arrow Rada Gminy arrow Kodeks Etyczny Radnych Rady Gminy 15.08.2022.  

Unia Europejska    


KODEKS ETYCZNY RADNYCH
RADY GMINY SIERPC

PREAMBUŁA

Poniższy katalog etyczny jest wzorem dla wszystkich Radnych Rady Gminy Sierpc, którzy w swojej służbie publicznej kierują się obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi oraz troską o dobro i pomyślność Ojczyzny i wspólnoty samorządowej gminy. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez każdego radnego.

ZASADY OGÓLNE

§1

Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania Radnych Gminy Sierpc w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

§2

Radny Gminy Sierpc:

1. Traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro całej
wspólnoty samorządowej i Gminy.

2. Działa tak, aby być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębienia zaufania
mieszkańców do Rady.

3. Swoim postępowaniem daje świadectwo o Radzie oraz współtworzy wizerunek
Rady.

4. Pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją rzetelnie i sumiennie
z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

ZASADA LEGALIZMU

§3

I. Radny Gminy Sierpc:

1. Pełni funkcję w ramach prawa i działa zgodnie z prawem.

2. Respektuje konstytucyjną zasadę podziału władzy.

3. Respektuje zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w
związku z pełnieniem funkcji Radnego.


II. Podejmowane przez Radnego rozstrzygnięcia posiadają podstawę prawną, a ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

Radny Gminy Sierpc:

1. Zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia
funkcji.

2. Nie podejmuje działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów
prawa i niniejszego kodeksu.

3. Nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści
finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.


ZASADA BEZSTRONNOŚCI I NIEZAWISŁOŚCI

§5

Radny Gminy Sierpc:

1. Działa bezstronnie i bezinteresownie.

2. Nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

3. Kieruje się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpie korzyści materialnych
ani osobistych (w czasie kadencji ani po jej zakończeniu) z tytułu sprawowanej
funkcji, nie działa też w prywatnym interesie osób lub grup osób.

4. Nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a
prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dba, aby został on
rozstrzygnięty zgodnie z prawem..

5. Nie podejmuje prac, ani zajęć kolidujących z funkcją radnego.

6. Nie podejmuje arbitralnych rozstrzygnięć, które mogą mieć negatywny wpływ na
sytuację obywateli oraz powstrzymuje się od wszelkich form promowania
jakichkolwiek grup interesów.

7. Korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te
zostały mu powierzone mocą przepisów prawa.

8. Nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji
lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.

9. Nie ulega żadnym naciskom, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z
pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani
osobistych.


ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 6

Radny Gminy Sierpc jest odpowiedzialny przed całą wspólnota samorządową w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, w tym w szczególności:

1. Ponosi odpowiedzialność za rozstrzygnięcia i działania, nie unikając trudnych
rozstrzygnięć.

2. Zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej, a w
sprawach majątkowych i finansowych winien wykazywać należytą staranność i
gospodarność.


ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

§ 7

Radny Gminy Sierpc:

1. Udziela obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na
rzecz wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje, w tym celu bierze udział w
spotkaniach z mieszkańcami miasta.

2. W kontaktach z obywatelami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy,
dba o dobre stosunki międzyludzkie.

3. Cechuje się wysoką kulturą osobistą w miejscu pracy i poza nim.

4. Podnosi swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych
poprzez udział w szkoleniach i kursach dotyczących działania samorządu
terytorialnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Radny Gminy Sierpc zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Kodeksu i kierowania się jego zasadami.

 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności