Strona główna arrow Urząd Gminy - dane kontaktowe arrow Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Gminy 28.06.2022.  

Unia Europejska    


KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW
URZĘDU GMINY W SIERPCU


PREAMBUŁA

Społeczność Gminy Sierpc ma prawo oczekiwać najwyższego poziomu postępowania od wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Sierpcu. W celu poprawy jakości funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego wprowadzono Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy w Sierpcu. Stanowi on zbiór wartości i zasad, którymi powinni się kierować pracownicy Urzędu Gminy w Sierpcu podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy, a także poza nim.

ZASADY ETYCZNEGO DZIAŁANIA

Pracownicy Urzędu Gminy w Sierpcu mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną, której celem nadrzędnym jest dobro Ojczyzny oraz wspólnoty samorządowej i każdego mieszkańca gminy z osobna.

Niniejszy Kodeks wspiera i promuje postępowanie pracowników oparte na wartościach i zasadach: sprawiedliwości, lojalności, szacunku, godności, odpowiedzialności, uczciwości.

1. Przy realizacji zadań pracownicy zobowiązują się kierować przepisami prawa oraz interesem wspólnoty samorządowej, pamiętając, że współtworzą wizerunek pracownika samorządowego.

2. Pracownicy wykonują swoją pracę mając zawsze na względzie szacunek i poszanowanie godności współpracowników oraz interesantów.

3. Pracownicy angażują się w rozwój własnych kompetencji i wiedzy w celu jak najlepszego wykonywania pracy w Urzędzie, biorą udział w szkoleniach i kursach dokształcających.

4. Przedkładając interes wspólnoty samorządowej nad interesy własne, a także środowiska, w którym przebywają, pracownicy wydają sprawiedliwe i uczciwe decyzje, a przy ich podejmowaniu kierują się literą prawa i interesem wspólnoty samorządowej.

5. Podczas realizowania określonej procedury administracyjnej pracownicy mają obowiązek udzielenia interesantowi wyczerpujących informacji.

6. Każdy pracownik Urzędu Gminy w Sierpcu nie unika przyznania się do własnej pomyłki, jest gotowy do poniesienia odpowiedzialności za własny błąd oraz do natychmiastowego naprawienia konsekwencji niewłaściwego zachowania lub niewłaściwej decyzji.

7. Przy podejmowaniu decyzji administracyjnych pracownicy Urzędu maja na względzie racjonalne i oszczędne gospodarowanie budżetem gminy.

8. W bezpośrednich kontaktach z interesantami pracownicy Urzędu wyróżniają się taktownością, uprzejmością, wysoką kulturą osobistą oraz przede wszystkim życzliwością i dbałością o odpowiednią i rzetelną obsługę interesanta, starając się pomóc w szybkim i sprawnym załatwieniu sprawy.

9. Pracownicy są lojalni wobec siebie oraz przełożonych, ponadto odnoszą się z szacunkiem zarówno do swoich zwierzchników jak i podwładnych.

ZAKOŃCZENIE

1. Kodeks ma rangę dokumentu urzędowego i w dniu podpisania go przez pracowników zostanie upubliczniony w celu poinformowania mieszkańców o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich maja prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Gminy w Sierpcu.

2. Pracownicy nowo przyjmowani maja obowiązek zapoznania się z Kodeksem.

3. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Kodeksie może wystąpić grupa przynajmniej 5 pracowników Urzędu.

4. Procedura monitorowania przestrzegania niniejszego Kodeksu zostanie wprowadzona odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Sierpc.

 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności