Strona główna 02.10.2022.  

Unia Europejska    


DODATEK WĘGLOWY

Wójt Gminy Sierpc realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego powierzył Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sierpcu.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać pisemnie na adres:

Urząd Gminy w Sierpcu

ul. Biskupa Floriana 4

09-200 Sierpc

 

lub

 

Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu

ul. Narutowicza 21C

09-200 Sierpc

tel. 24 275-31-58

gops.sierpc@interia.pl

 

lub

 

drogą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym), na adres skrzynki: URZĄD GMINY W SIERPCU /3f4ih06ymt/skrytka

 

Dodatek węglowy wypłacany jest dla jednego gospodarstwa domowego i wynosi  3000 złotych

 

Gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca zaś gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę świadczenia dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten  przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

 

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o dodatek węglowy jest wpisane lub zgłoszone budynku do centralnej ewidencji emisyjności budynków, z której wynika, że głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku (właściwy druk, podpis wnioskodawcy, porównanie wniosku z bazą centralnej ewidencji emisyjności budynków, itp.) wójt przyznaje lub odmawia przyznania dodatku węglowego. Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Jeżeli Państwo we wniosku wpiszecie adres e-mail, na ten adres zostanie przesłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego. 

 

Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku węglowego nie spełnia wymagań ustawowych, Wójt wydaje decyzję odmowną. Decyzja przesłana zostaje na adres podany we wniosku.

 

Środki finansowe będą wypłacanie wnioskodawcom niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek Urzędu Gminy w Sierpcu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 


Transmisja obrad Rady Gminy Serpc

   


Odpady komunalne


 

  1577b.jpg

 

Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

      

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie