Strona główna arrow Aktualności arrow Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłobędzyn 15.08.2022.  

Unia Europejska    


Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłobędzyn
 Starosta Sierpecki informuje, iż w dniu 18 lipca 2022 roku o godz. 11.00 w budynku świetlicy, położonej we wsi Miłobędzyn gm. Sierpc dla właścicieli nieruchomości położonych w modernizowanym obrębie odbędzie się zebranie informacyjne z udziałem Wykonawcy prac, przedstawiciela Starosty oraz Inspektora Nadzoru.

Starosta Sierpecki

G.6641.2.2022                                                                                   Sierpc, dnia 07.07.2022 r.

 INFORMACJA STAROSTY SIERPECKIEGO

Działając na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Sierpecki informuje, iż w związku z uzgodnionym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłobędzyn gm. Sierpc przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przystąpiono do prac związanych z realizacją zadania określonego jako:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłobędzyn gmina Sierpc.

Podstawę do ww. działania stanowi ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 r. poz. 1390 ze zm.).

Wykonawcą prac dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków wyłonionym w trybie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych zatwierdzonego zarządzeniem NrON.120.41.2021 Starosty Sierpeckiego z dnia 14 września 2021 r. jest firma:

TERRA Usługi Geodezyjne i Klasyfikacja Gruntów

Jacek Kraśniewski z Ciechanowa.

Przewidywany termin zakończenia prac modernizacyjnych - 25 listopada 2022 r.

Głównym celem procesu modernizacji jest dostosowanie danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zakresie:

1.ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla których brak dokumentów geodezyjnych (scalenie i wymiana gruntów, podziały indywidualne, rozgraniczenia, opracowania do wywłaszczeń i wykupów), wykonania pomiaru granic w oparciu o osnowę geodezyjną, obliczenia brakujących współrzędnych punktów załamania granic zgodnie z zapisami wynikającymi z § 31-§ 33 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

2.pomiaru w terenie i zebrania danych opisowych dla budynków dotychczas nieujawnionych w EGiB oraz budynków przebudowanych i rozbudowanych;

3.pozyskania opisowych danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali zgodnie z § 18-§ 20 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

4.bezpośredniego pomiaru trwale zmienionych użytków gruntowych, a w szczególności dotyczących terenów: zabudowanych, sadów, zadrzewionych i zakrzewionych również zlokalizowanych na użytkach rolnych oraz pod wodami i stawami;

5.gleboznawczej klasyfikacji gruntów i pomiaru zmienionych użytków leśnych wynikających wyłącznie z wykazu rozbieżności zawartego w uproszczonym planie urządzenia lasu, obowiązującym na terenie obrębu Miłobędzyn od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2028 r.

 

KOMUNIKAT

Wysokości punktów osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej są określone w układzie  wysokościowym Kronsztad 60. 

Wyjątkiem jest miasto Sierpc, na obszarze którego  osnowa "ścienna" posiada wysokości w dwóch układach: Kronsztad 60 i Kronsztad 86.

Wysokości szczegółów sytuacyjnych określone są w  układzie wysokościowym Kronsztad 60.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 


Transmisja obrad Rady Gminy Serpc

   


Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg