Strona główna arrow Deklaracja dostępności 30.09.2022.  

Unia Europejska    


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Urzędu Gminy w Sierpcu

Urzad Gminy w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Sierpc - strona oficjalna.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Zdjęcia i inne treści nietekstowe nie mają opisów alternatywnych.
 • 2. W niektórych miejscach serwisu teksty są justowane.
 • 3. Brakuje oznaczenia języka.
 • 4. Struktura nagłówków na stronie nie jest klarowna.
 • 5. Nie jest zapewniony wystarczający kontrast między poszczególnymi elementami.
 • 6. Podczas nawigacji po stronie focus przestaje być widoczny.
 • 7. Strona nie ma wersji kontrastowej.
 • 8. Na stronie występują pliki PDF, które są skanem dokumentów źródłowych i nie posiadają warstwy tekstowej, (powód: Na stronie występują informacje w formie grafik, które nie zawierają warstwy tekstowej ani alternatywy w postaci tekstu, a także opisów alternatywnych,)
 • 9. Niektóre elementy mają zbyt niski kontrast
 • 10. Niektóre elementy na stronie nie są dostępne z poziomu klawiatury

Wyłączenia

 • 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • 2. Multimedia opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Staniszewski.
 • E-mail: admin@gmina.sierpc.pl
 • Telefon: 24 275-57-01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście na parter budynku po trzech schodach, wejście na piętro klatką schodową. Brak podjazdu dla wózków. Obszar kontroli w postaci monitoringu.
 2. Brak windy. 
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. 

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej przez pracownika Urzędu do danego tematycznie referatu. W przypadku gdy osoba z niepełnosprawnością chce skorzystać z usług Urzędu Gminy w Sierpcu, proszona jest o kontakt z Sekretarzem Gminy, telefonicznie pod nr 24-275-57-01 wew. 22 lub mailowo na adres sekretarz@gmina.sierpc.pl. Sekretarz Gminy po zdefiniowaniu potrzeby osoby z niepełnosprawnością realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią komórkę organizacyjną Urzędu i przekazuje informację o terminie spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę. Po załatwieniu sprawy pracownik Urzędu służy pomocą osobie z niepełnosprawnością w opuszczeniu Urzędu.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób z niepełnosprawnością, z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.

Inne informacje i oświadczenia

 1. Do końca 2022 roku strona internetowa zostanie przebudowana i w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności