Strona główna 15.10.2018.  

Unia Europejska    


Zakres spraw - Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji


ZAKRES SPRAW:

BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, ROLNICTWO, PROMOCJA

 

Do zadań Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości, prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, zarządzania drogami gminnymi, sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej oraz promocja gminy a w szczególności prowadzenie spraw związanych z:

 1. gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
 2. ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
 3. organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
 4. nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 5. komunalizacją gruntów,
 6. prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
 7. tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
 8. wyposażaniem gruntów w urządzenia komunalne i nadzorowanie inwestycji gminnych w tym zakresie,
 9. zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,
 10. zadania związane z ochroną przeciwpożarową Urzędu,
 11. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 12. egzekucja należności z tytułu użytkowania gruntów, użytkowania wieczystego, dzierżawy mienia komunalnego,
 13. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem opłat za korzystanie z wodociągów i kanalizacji, miesięczne uzgadnianie przypisów, odpisów oraz wpłat z dziennikiem wpłat głównej księgowej,
 14. prowadzenie spraw związanych z łowiectwem,
 15. zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 16. ochrona i kształtowania środowiska w tym:
  • zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
  • ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,
  • ochrony środowiska przed odpadami,
  • utrzymanie porządku i czystości,
 17. ochrona gruntów rolnych i leśnych w tym:
  • przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne
  • wyłączania gruntów z produkcji,
  • rolniczego wykorzystania gruntów,
  • rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i
  • użyźniania innych gruntów,
 18. przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
 19. sprawy z zakresu nasiennictwa,
 20. sprawy z zakresu gospodarki wodnej,
 21. ochrony powietrza atmosferycznego,
 22. przygotowywanie i wypełnianie aplikacji do funduszów i fundacji oferujących pomoc finansową samorządom i organizacjom pozarządowym,
 23. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 24. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 25. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 26. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 27. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 28. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
 29. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 30. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającym z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 31. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 32. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 33. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
 34. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
 35. projektowanie przebiegu dróg,
 36. budowę, modernizację i ochronę dróg oraz nadzorowanie inwestycji w tym zakresie,
 37. zarządzanie drogami,
 38. określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
 39. koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
 40. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkami,
 41. przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
 42. zarząd nieruchomościami wspólnymi,
 43. przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych,
 44. egzekucja w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
 45. naliczanie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
 46. tworzenie i utrzymywania terenów zielonych, cmentarzy w tym cmentarzy wojennych,
 47. opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
 48. analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
 49. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
 50. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 51. organizowanie współpracy Gminy z zagranicą,
 52. tworzenie banku danych dla celów promocji,
 53. kreowanie korzystnego wizerunku Gminy w środkach społecznego przekazu,
 54. kreowanie wizerunku gminy poprzez organizowanie imprez promocyjnych informującym o potencjale gospodarczym, kulturalnym i turystycznym oraz opracowywanie i prezentacja ofert służących promocji przedsięwzięć gospodarczych i turystycznych gminy,
 55. pozyskiwanie sponsorów oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 56. opracowywanie programów wizyt przedstawicieli zaprzyjaźnionych gmin krajowych i zagranicznych,
 57. opracowywanie ofert inwestycyjnych dla ewentualnych inwestorów krajowych i zagranicznych,
 58. obsługa ankiet dotyczących Gminy,
 59. utrzymywanie kontaktów z organizacjami wspierającymi demokrację lokalną,
 60. opracowanie materiałów reklamowych gminy,
 61. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych wynikających z zakresu działalności referatu.
 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 

Odpady komunalne

   
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie